Szanowni Państwo!

Ogłoszona została XVI edycja ogólnopolskiego Konkursu Ekolary Polskiej Izby Ekologii. Konkurs promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnie  zakończona została realizacja  programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” realizowanego przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach. Wzięły w nim udział uczennice kl. IV.

Zawiadamia się, iż w dniu 22 czerwca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 20 czerwca 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów, 44-160 Bojszów ul. Kościuszki 22.

>>informacja<<

 

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach do:

- 15 czerwca danego roku, za pierwsze półrocze, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 grudnia danego roku, za drugie półrocze, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłaty można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub przelewem na konto gminy – numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.

W związku z ogłoszonym  w dniu 26 maja2017 r. konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<