Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów, 44-160 Bojszów ul. Kościuszki 22.

>>informacja<<

 

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach do:

- 15 czerwca danego roku, za pierwsze półrocze, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 grudnia danego roku, za drugie półrocze, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłaty można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub przelewem na konto gminy – numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.

W związku z ogłoszonym  w dniu 26 maja2017 r. konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<

W  miesiącu  czerwcu  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Rudnie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

 

Informujemy Szanownych Podróżnych o funkcjonowaniu komunikacji GTV BUS w najbliższym czasie:


- 15 czerwca 2017 r. (czwartek - Boże Ciało) - autobusy kursują jak w niedziele i święta.

- 16 czerwca 2017 r. (piątek) - autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

Szanowni Państwo!


Zachęcamy młodzież do korzystania z usług firmy GTV BUS także w okresie
wakacyjnym.
Proponujemy skorzystać z promocji wakacyjnej biletów miesięcznych 2 w 1
na dowolnej trasie kursowania naszych autobusów.

Sześcioro podopiecznych p. Bożeny Kaczmarczyk wzięło udział w II Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Inne zakończenie” organizowanym przez Szkołę Podstawową FILOMATA oraz Publiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.