7 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

  Na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziby ZBGKiM w Rudzińcu”. Wydatki kwalifikowalne projektu z Wniosku o dofinansowanie projektu zostały oszacowane na kwotę 729 751,01 PLN, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 620 288,35 PLN, co oznacza, iż Wnioskodawca sięgnął po maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia, który wynosi 85 %.

  Zakres projektu obejmuje dokonanie kompleksowej termomodernizacji budynków przy ulicy Leśnej w Rudzińcu, które zostały przejęte przez Gminę z myślą o ich przeznaczeniu na nową siedzibę Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

  Stan obiektów wymagał przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji z uwagi na niespełnienie wymogów izolacyjności ścian zewnętrznych, dachu, drzwi i okien. Zatem projekt obejmuje: dokonanie poprawy izolacyjności przegród budowlanych – docieplenie styropianem grubości 18 cm; wymianę okien i drzwi zewnętrznych; docieplenie dachu styropapą o grubości 25 cm; modernizację instalacji c.o. jako elementu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków; wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne; przebudowę systemu wentylacji i klimatyzacji; wymianę źródła ciepła nieefektywnego ekologicznie na system grzewczy wykorzystujący biomasę; pozostałe roboty budowlane i instalacyjne. Zastosowane rozwiązania są ukierunkowane na realizację polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, bowiem realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia przyczyni się do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych, jak również zaoszczędzone zostaną energia elektryczna i energia cieplna.

  Realizacja inwestycji będzie miała również swoje pozytywne przełożenie na podniesienie jakość warunków pracy pracowników instytucji.