Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3.  uchwała NR XXXIVI/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
  4. Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

 

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 05.04.2017 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 67/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 24 marca 2017 r., natomiast kryteria określa § 1 uchwały nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r.

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 10 do 21 kwietnia 2017 roku

 

od 15 do 17 maja 2017 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

 

 

od 24 kwietnia do 5 maja 2017 roku

 

od 18 maja do 2 czerwca 2017 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

8 maja 2017 roku

 

5 czerwca 2017 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 9 do 11 maja 2017 roku

od 6 do 8 czerwca 2017 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

15 maja 2017 roku

 

12 czerwca 2017 roku

 

KRYTERIA

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów

i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

3

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

2

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3

Zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec

1

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Zapraszamy do Naszych Szkół