30,4,0,95,1
1,600,60,2,2000,5000,10,800
90,150,1,50,12,30,60,1,70,12,1,0,0,0,1,3000
0,1,1,1,0,40,10,5,3,1,0,15,0,0
OBYWATEL.GOV.PL
SEKAP
Wirtualny spacer
Gospodarka Odpadami
Tereny inwestycyjne
Pobieranie dokumentów
Punkty adresowe

 

Detektor burzowy

Mapa burzowa Polski

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gospodarka odpadami

 

 


>>Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2017<<

 


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017 rok


 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 


 

Dlaczego w gminach wzrastają opłaty za wywóz odpadów?

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


 


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 


 

 


 

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rudziniec

 

 

Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na nas wszystkich – mieszkańców i gminę – nowe obowiązki.
Od 1 lipca 2013 roku gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych. Aby objąć wszystkich mieszkańców nowym systemem gospodarowania odpadami, gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Mieszkańcy nie będą podpisywać samodzielnie umów z przedsiębiorcą odbierającym śmieci, ponieważ zrobi to gmina. Po wprowadzeniu nowego systemu zbierana odpadów mieszkańcy nie będą płacili za usługę przedsiębiorcy, a zamiast tego opłata uiszczana będzie do budżetu gminy. Pomimo że zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2013 r. już dzisiaj należy pamiętać o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wypowiedzeniu umów na wywóz odpadów komunalnych z dotychczasowymi przedsiębiorcami (np. Remondis lub MPGK Pyskowice), w terminach wynikających z posiadanych umów. Przykładowy wzór wypowiedzenia znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy (link powyżej).


Rada Gminy Rudziniec w dniu 25 października 2012 r. w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określiła, iż w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty wyniesie  8,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny lub 14,00 zł. miesięcznie, kiedy nie będą zbierane selektywnie. Opłata, według ustawodawcy, ma być przeznaczona na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu. Uchwalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w naszej gminie jest jedną z najniższych w Polsce. Jest taka sama jak w sąsiednich gminach Toszek i Wielowieś .
Uchwalona przez sejm zmiana w ustawie śmieciowej wprowadza rewolucję w gospodarce odpadami. Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a gmina będzie czystsza – zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów i tworzenia „dzikich wysypisk śmieci”.
Nowelizacja ustawy zmienia zakres gospodarowania odpadami. Nie będzie możliwy, jak dotychczas, wywóz wszystkich odpadów na wysypiska i ich składowanie. Odpady muszą być poddane segregacji, odzyskowi wtórnemu i utylizacji, co jest kosztowne. Ustawodawca nie zezwolił na darmową zbiórkę segregowanych odpadów przez zakłady budżetowe – co dotychczas w naszej gminie dobrze funkcjonowało.
Od 1 lipca 2013 r. gminy będą musiały pobierać nową opłatę: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tzw. „podatek śmieciowy”.
Zgodnie z art. 6 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


Ponadto zgodnie z art. 2 ust 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Wynika z tego, że - dla budynku jednorodzinnego- deklarację składa właściciel posesji, podobnie w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ustanowiono wspólnoty lub zarządcy. W przypadku budynków wielorodzinnych, w których ustanowiono wspólnotę,  deklarację składa zarząd lub zarządca wspólnoty, podobnie w spółdzielniach mieszkaniowych i mieszkaniach komunalnych, a indywidualny mieszkaniec, jak dotychczas, opłatę za śmieci będzie wnosił do wspólnoty, spółdzielni lub zakładu budżetowego, który później rozliczy się z gminą.


Właściciele nieruchomości będą wnosili kwartalną opłatę na podstawie złożonej wcześniej przez siebie deklaracji. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie kwartalnie w łącznej wysokości za trzy miesiące, w terminach: do 15 marca za I kwartał; do 15 maja za II kwartał; do 15 września za III kwartał; i  do 15 listopada za IV kwartał. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa do 15 września 2013r. Opłaty będzie można wpłacać podobnie jak podatek: u sołtysów, w kasie Urzędu Gminy w Rudzińcu lub przelewem na konto gminy (numer rachunku bankowego 32845410242008004145880002)


Szanowni Państwo! Złożenie deklaracji jest bardzo ważne w harmonogramie wdrażania całego systemu. Żeby przebiegło to sprawnie, bardzo proszę o dotrzymanie terminu tak, aby wszystkie deklaracje mieszkańców naszej gminy dotarły do nas najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2013.
Warto też pamiętać, że w przypadku każdej istotnej zmiany dotyczącej kwestii naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, na przykład zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym, należy w ciągu 14 dni złożyć korektę deklaracji. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel zobowiązany będzie złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.
Deklaracja stanowić będzie podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).  Deklaracja określa liczbę faktycznie zamieszkałych na terenie danej nieruchomości osób oraz oświadczenie o segregowaniu odpadów bądź o nie wykonywaniu segregacji, co będzie skutkowało wyższą opłatą. Iloczyn liczby osób przez stawkę określi wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej za konkretną nieruchomość.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty.
Wypełnione deklaracje należy złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 roku bezpośrednio do urzędu bądź do sołtysa lub przesłać pod adres: Urząd Gminy Rudziniec  44-160 Rudziniec,  ul. Gliwicka 26.
Proponuję, aby wypełnione  deklaracje  oddać wcześniej najlepiej w czasie wpłacania pierwszej raty podatku, czyli do 15 marca 2013r.
Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu, u sołtysów oraz na stronie  internetowej urzędu  (link powyżej).

Więcej informacji u pracownika urzędu tel.32 4000 783.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

 
 


 

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów: 

- Składowisko odpadów komunalnych Pyskowice – Zaolszany ul. Wrzosowa

- Przedsiębiorstwo składowania i utylizacji odpadów sp. z o. o. ul. Rybnicka Gliwice

- Składowisko odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach ul. Laryszowska

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

 


 

 

Co mnie czeka jako mieszkańca?

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po wprowadzeniu nowego systemu zbierania odpadów nie będziecie już Państwo płacić za usługę przedsiębiorcom, a zamiast tego opłata uiszczana będzie do budżetu Gminy. Z opłat pochodzących od mieszkańców gmina pokryje koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wywozowych oraz zagospodarowania odpadów.

Jak będzie działał system gminny?

  • Gmina ustali jedną stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;

  • opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;

  • Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Mieszkańcy nie będą podpisywać samodzielnie umów z przedsiębiorcami odbierającymi śmieci, ponieważ zrobi to gmina;

  • Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami. Przedstawia się on następująco:

 

• 1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej. Gmina od tego dnia nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
• 31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązani byli złożyć pierwsze sprawozdania.
• 1 lipca 2012 r. – Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
• 1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Do tego czasu Gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie:
1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat;
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca skladania deklaracji ( Rada Gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji);
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
• 1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.
• 31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez Gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.
• 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować w pełnym zakresie – uchwały rad gmin wchodzą w życie, Gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

 

Biuletyn informacji publicznej - łącze

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe

Ogólne i oficjalne informacje o programie Rodzina 500 + - kliknij aby otworzyć

Akty prawa miejscowego

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap

IMGW

Logo "Leśna Kraina Górnego Śląska" link do strony

Strona internetowa Urzędu Gminy Rudziniec używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na użytkowanie. Czytaj więcej…

Akceptacja

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.rudziniec.pl jest Urząd Gminy Rudziniec

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl

2. Informacje w formularzach. (obecnie wyłączone)

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem oraz prowadzenia statystyk oglądalności strony.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry