Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

W całej Polsce  prowadzone są kontrole nieruchomości pod względem przestrzegania zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi. To nie pomysł gmin, ale wymóg wynikający ze  zmiany ustawy. Ustawodawca nałożył na gminy nowe obowiązki, w tym kontrolę wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej.

W Gminie Rudziniec

Wcześniej informujemy o planowanej kontroli. Wysyłamy listy z informacja o kontroli. Prosimy o przedstawienie  odpowiednich dokumentów. Staramy się przypominać o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .. Szanowni Państwo to o ochronę środowiska chodzi, o ochronę naszych wód  i gruntów.

Kogo dotyczą kontrole?

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe albo przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jak często prowadzone będą kontrole?

Gminy zobowiązane są zakończyć pierwszą kontrolę do 8 sierpnia 2024 r. Kolejne kontrole powtarzane będą co najmniej 1 raz na 2 lata.

Na czym polega kontrola?

Urzędnicy  sprawdzają, czy właściciel nieruchomości zawarł pisemną umowę  z uprawnioną firmą,  czy właściciel posiada dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości co najmniej z ostatnich 12 miesięcy.

Z kim właściciel nieruchomości zawiera umowę na wywóz nieczystości ciekłych?

Umowa winna być zawarta z  firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni zawrzeć taką umowę w trybie pilnym.

Co znaczy, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami?

Dla zbiorników bezodpływowych - częstotliwość wywozu musi być dostosowana do ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku.

Dla przydomowych oczyszczalni ścieków - częstotliwość wywozu winna wynikać z instrukcji eksploatacji instalacji, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości, jeśli nie zawarł umowy lub nie posiada dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub kiedy częstotliwość wywozu jest niezgodna z przepisami?

Zgodnie z zapisami ustawy. Jeżeli kontrolowana osoba nie będzie w stanie udowodnić zawartej umowy na legalny wywóz nieczystości i przedstawić odpowiedniej dokumentacji, może spodziewać się mandatu w wysokości 500 złotych. Sprawa może również trafić do sądu i wtedy kara grzywny może wynieść nawet 5 tys. złotych.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, gmina również może być karana. Brak kontroli i sporządzenia raportu przez gminę może skutkować karą do 50 tysięcy złotych. 

Właściciel  nieruchomości mogą zostać objęci  zastępczym wywozem zorganizowanym przez gminę. W oparciu o decyzję administracyjną wydaną z urzędu, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika oraz  uiszczania należnej opłaty w terminach i w wysokości określonej w tej decyzji.

Na jaki okres wydawana jest decyzja?

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności i wydawana jest na  rok z możliwością jej przedłużenia, jeśli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy z firmą asenizacyjną.

Jakie opłaty poniesie właściciel nieruchomości, jeśli gmina przejmie jego obowiązek?

Wysokość opłaty zostanie naliczona w decyzji z zastosowaniem górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni, która wynosi 108 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

Czy przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej jest obowiązkowe?

Tak, jeżeli nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej?

Tak, w przypadku gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia określone prawem wymagania.

 

Prosimy dostosować się wymogów przepisów ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach.

Przewiń do góry