1. Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

- w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

2.    Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.   

3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.    W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy ona współmałżonków).

5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - podaje numer z tego rejestru. 

6.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2023.1570 ze zm.). 

7. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

8.    Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.    Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
1 - 30 kwietnia 2024 r. gotówką w kasie (banku) Urzędu Gminy Rudziniec lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

10. Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec - pokój nr 24 bądź telefonicznie: 32 4000761.

 

Druki:

PDFFormularz-pomoc publiczna.pdf (100,78KB)

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (721,20KB)

DOCoświadczenie o dzierżawach (40,00KB)

DOCoświadczenie o działalności i klasie PKD (67,00KB)

 

Przewiń do góry