Informujemy, że Urząd Gminy w Rudzińcu planuje złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

>>INFORMACJA<<

>>ANKIETA<<