Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027

o nr FELU.08.08-IZ.00-001/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie: 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027 o nr FELU.08.08-IZ.00-001/24

 • Cel projektu:

Wsparcie szkolnictwa ogólnego na terenie  Gminy Rudziniec

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 • Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Rudziniec przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 • Typy działań przewidziane do realizacji:

TYP 1: Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym

TYP 4: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym

 • Wymagania wobec partnera:
 • Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 • Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie szkolnictwa ogólnego
 • Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 • Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 • Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 • Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie szkolnictwa ogólnego
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 • być sporządzone w języku polskim;
 • zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 • zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 • zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z załącznikami
 • zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 • Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Wójta Gminy Rudziniec
 • Na podstawie decyzji Wójta Gminy Rudziniec, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 • Od decyzji Wójta Gminy Rudziniec nie przysługuje odwołanie.
 • Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 • Sposób i termin składania ofert:
 • Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.2”
 • Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 24.06.2024 .

Informacje:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Rudziniec,  dnia  31.05.2024 r.                                               

Przewiń do góry