Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

-"Ochrony i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. 2190 t.j.)"

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

>>wyniki<<