Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 26 marca 2015 r.o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014 rok.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu Spółki Wodnej za rok 2014.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rzeczowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej Gminy Rudziniec za rok 2014.
8. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wystąpienia członka ze Spółki Wodnej .
9. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wstąpienia do Spółki nowych członków.
10. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wysokości składki członkowskiej
11. Podjęcie Uchwały w sprawie planu prac spółki oraz budżetu na 2015 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

>>> Oryginalny dokument <<<