Zawiadamia się, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie:
a) planu finansowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudzińcu,
b) planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu,
c) planów finansowych jednostek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych.
6. Analiza stopnia realizacji przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec według stanu na 31 grudnia 2014r.
7. Informacja o stanie mienia komunalnego.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie posiedzenia.