Zawiadamia się, że w dniu 30 kwietnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy.
5. Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
6. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok na podstawie:
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
- informacji o stanie mienia komunalnego,
- sprawozdania finansowego za 2014 r.,            
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
7.  Sprawy bieżące.
8.  Zamknięcie posiedzenia.