Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

>>ogłoszenie<<

>>zarządzenie zmieniające<<