Zawiadamia się, iż w dniu 22 grudnia 2015 r.,  o godz. 15.30 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11

 

Porządek obrad

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2015 r., protokołu z sesji z dnia 10 grudnia 2015 r.
4. Bożonarodzeniowy występ artystyczny.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
7. Uchwała w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2016.
8.Uchwała w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2016 rok" .
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudziniec na lata 2013-2017.
11. Uchwała w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Rudziniec 2016 - 2022.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/24/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2015 i lata następne.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Rudziniec.
17. Odczytanie opinii na temat projektu budżetu na 2016 rok Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.
18. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
19. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021.
20. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
21. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
22. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie posiedzenia.