Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025

 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały oraz przesunięcie terminów postępowania rekrutacyjnego na terenie Gminy Rudziniec.

 

Podstawa prawna

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) – dalej „ustawa”
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
  3. Uchwała Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  4. Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 stycznia 2024 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i  szkół  podstawowych,  prowadzonych  przez  Gminę Rudziniec.

 

Od 4 do 8 marca 2024 roku rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub DOCDeklaracja o kontynuacji (35,50KB)).

Po złożeniu deklaracji, dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu / oddziale i nie podlegają  rekrutacji.

 

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub DOCWniosek o przyjęcie (115,00KB)).

 

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na  rok  szkolny  2024/2025.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 do 25 marca 2024 roku

od 1 do 5 sierpnia 2024 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

od 26 marca do 12 kwietnia  2024 roku

od 6 do 20 sierpnia 2024 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2024 roku

21 sierpnia 2024 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 do 22 kwietnia 2024 roku

od 22 do 26 sierpnia 2024 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2024 roku

27 sierpnia 2024 roku

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są wychowywane przez samotnego rodzica,
  • są objęte pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole / oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone  przez Radę Gminy Rudziniec.

 

KRYTERIA

liczba punktów i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

 

 

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkole i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się dane przedszkole / oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi oddział przedszkolny

80

Oświadczenie rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu

2

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi oddział przedszkolny

40

Oświadczenie rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu

3

Dziecko pracujących lub studiujących rodziców lub opiekunów prawnych

20

 

Oświadczenie rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu lub studiowaniu

4

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego

się o przyjęcie do przedszkola

10

Oświadczenie rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

5

Dziecko zamieszkałe w miejscowości na terenie, której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny, w przypadku, gdy w danym obwodzie  w każdej miejscowości znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny

5

Oświadczenie rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowego i uzupełniającego), przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Zapraszamy  do  Naszych  Przedszkoli

Przewiń do góry