Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082z późn. zm.) – dalej „ustawa”
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
  3. Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  4. Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzone przez Gminę Rudziniec.

 

Od 22 do 28 lutego 2023 roku rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub do pobrania - DOCDeklaracja o kontynuacji (30,50KB)

Po złożeniu deklaracji, dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu / oddziale i nie podlegają  rekrutacji.

 

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania - DOCWniosek o przyjęcie (97,50KB)

 

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2023/2024.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 14 marca 2023 roku

od 31 lipca

do 4 sierpnia

2023 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

od 15 do 31 marca  2023 roku

od 7 do 21 sierpnia 2023 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia

2023 roku

22 sierpnia

2023 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 do

7 kwietnia

2023 roku

od 22 do 24 sierpnia 2023 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia

2023 roku

25 sierpnia

2023 roku

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są wychowywane przez samotnego rodzica,
  • są objęte pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole / oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone  przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

 

KRYTERIA

liczba punktów i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi oddział przedszkolny

40

Oświadczenie o zamieszkaniu

2

Dziecko pracujących lub studiujących rodziców lub opiekunów prawnych

20

 

Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu

3

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola

10

 

4

Dziecko zamieszkałe w miejscowości na terenie, której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny, w przypadku, gdy w danym obwodzie  w każdej miejscowości znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny

5

Oświadczenie o zamieszkaniu

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowego i uzupełniającego), przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Zapraszamy  do  Naszych  Przedszkoli

Przewiń do góry