Witamy na nowej stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023


Podstawa prawna

1.    Rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  z późn. zm.) – dalej „ustawa”

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3.    Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

4.    Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzone przez Gminę Rudziniec.

Od 22 do 28 lutego 2022 roku rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub DOCdo pobrania tutaj (35,00KB)).
Po złożeniu deklaracji, dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu / oddziale i nie podlegają rekrutacji.

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców / opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub DOCdo pobrania tutaj (97,50KB)).

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na  rok  szkolny  2022/2023.

TERMINY
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Lp.   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
od 1 do 14 marca 2022 r. od 1 do 5 sierpnia 2022 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

od 15 marca do 1 kwietnia 2022 r. od 8 do 22 sierpnia 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
4 kwietnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 

od 5 do 8 kwietnia 2022 r. od 24 do 25 sierpnia 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
11 kwietnia 2022 r. 26 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z ustawą będą miały dzieci, które:

  •     pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  •     posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  •     są wychowywane przez samotnego rodzica,
  •     są objęte pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole / oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone  przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

KRYTERIA
liczba punktów i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się dane przedszkole/oddział przedszkolny lub w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi oddział przedszkolny
 
40 Oświadczenie o zamieszkaniu
2. Dziecko pracujących lub studiujących rodziców lub opiekunów prawnych 20 Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu
3. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola
 
10  
4. Dziecko zamieszkałe w miejscowości na terenie, której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny, w przypadku, gdy w danym obwodzie  w każdej miejscowości znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny
 
5 Oświadczenie o zamieszkaniu

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowego i uzupełniającego), przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

Zapraszamy  do  Naszych  Przedszkoli

Przewiń do góry