Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec

na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna

 

  1. rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
  3. uchwała NR XXXIVI/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
  4. Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawiezmiany zarządzenia nr 28/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia30 stycznia 2024 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2024/2025.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

 

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lubDOCWniosek o przyjęcie (96,00KB)).

 

Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 lutego 2024 r., natomiast kryteria określa § 1 uchwały nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r.

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 do 25 marca 2024 roku

od 1 do 5 sierpnia 2024 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 26 marca do 12 kwietnia 2024 roku

od 6 do 20 sierpnia 2024 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2024 roku

21 sierpnia 2024 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 do 22 kwietnia 2024 roku

od 22 do 26 sierpnia 2024 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2024 roku

27 sierpnia 2024 roku

 

KRYTERIA

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec, dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów

i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

LP

Kryteria

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1

Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły

3

Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji

2

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3

Zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec

1

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

Zapraszamy do Naszych Szkół

Przewiń do góry