Witamy na nowej stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna

1.    Rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3.    Uchwała NR XXXIVI/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

4.    Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2022/2023.

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2022 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub PDFdo pobrania tutaj (370,58KB)).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub PDFdo pobrania tutaj (347,62KB)).


Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 17 stycznia 2022 r., natomiast kryteria określa § 1 uchwały nr XXXIV/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r.

 

TERMINY
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 14 marca 2022 r. od 1 do 5 sierpnia 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy od 15 marca do  1 kwietnia 2022 roku od 8 do 22 sierpnia 2022 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 kwietnia 2022 roku 23 sierpnia 2022 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 5 do 8 kwietnia 2022 roku

od 24 do 25 sierpnia 2022 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 kwietnia 2022 roku 26 sierpnia 2022 roku

 

KRYTERIA
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rudziniec, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów
i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kontynuowanie edukacji szkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły 3 Dane potwierdza dyrektor na podstawie prowadzonej dokumentacji
2. Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy
3. Zamieszkanie na terenie Gminy Rudziniec 1 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

Zapraszamy do Naszych Szkół

 

Przewiń do góry