Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Wójt Gminy Rudziniec zatrudni osobę na stanowisku Główny Księgowy w Urzędzie Gminy w Rudzińcu na czas określony w celu zastępstwa do dnia 10 października 2024 roku.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie swoich aplikacji w postaci CV do Urzędu Gminy w Rudzińcu lub mailowo na adres w terminie do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 9.00.

 

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego jest:

  1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
  2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  5. W zakresie wykształcenia kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Do obowiązków Głównego Księgowego będzie należało:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) naliczanie i rozliczanie podatku VAT.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4000 710.

Przewiń do góry