Finansowanie świadczeń dla uchodźców z Ukrainy dotyczyć będzie okresu od dnia 24 lutego 2022r. Nie będzie się to wiązać z objęciem uchodźców ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast będzie to uzyskanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zarówno rzeczowych takich jak leki, wyroby medyczne, jak i świadczeń nierzeczowych takich jak usługi (np. porada w POZ, pomoc doraźna, ratownictwo medyczne, lecznictwo szpitalne).
 
Uprawnienie do nieodpłatnych świadczeń realizowane może być tylko w podmiotach lub u osób prowadzących jednoosobową działalność medyczną, mających aktualne umowy z NFZ.
 
Podmioty/osoby te będą rozliczane według stawek, które obowiązują aktualnie w katalogu rozliczeniowym.
 
Nie będzie różnicowania pacjentów ubezpieczonych oraz uprawnionych uchodźców z Ukrainy w dostępie do świadczeń (np. nie będzie odrębnej kolejki dla uchodźców).
 
Do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej przez obywateli Ukrainy jest wymagane zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terenie Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy.
 
Recepty: – ustalenia ostateczne nie zapadły, szczególnie co do skali refundacji. Na razie uruchomiono system informatyczny pozwalający na wystawianie uchodźcom recept na 100 proc. opłaty. 
 
Uprawnienie do świadczeń dotyczy nie tylko obywateli Ukrainy, a wszystkich którzy uciekli przed wojną, bez względu na narodowość, jeśli przekroczyli ukraińsko – polską granicę od 24 lutego br. włącznie.
 
Nie zostało przesądzone, czy świadczenia będą rozliczane w ramach aktualnej umowy z NFZ. Wątpliwość ta dotyczy zarówno świadczeń szpitalnych finansowanych ryczałtem jak i poza ryczałtowych. Jedynie przesądzono, że w przypadku świadczeń realizowanych poza ryczałtem opłacone będą wszystkie, nawet jeśli wykraczają poza limit określony w umowie z NFZ.
 
Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia rozliczania świadczeń szpitalnych finansowanych ryczałtem. Pozostają dwie możliwości: świadczenia te będą uwzględniane w limitach wynikających z umowy ryczałtowej lub nie będą wliczane do tego limitu.
 
W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej: uchodźcy nie będą objęci listą aktywną lekarza lub pielęgniarki poz. Rozliczani będą jak w przypadku leczenia pacjentów przyjmowanych w poz, spoza listy aktywnej. Każda wizyta traktowana będzie jak oddzielne świadczenie.
 
W stosunku do osób niepełnosprawnych: wszystkie zasady są tożsame jak te dla Polaków, nie będzie specjalnych uprawnień dla uchodźców.
 
Źródłem sfinansowania świadczeń dla uchodźców nie będą składki zdrowotne, tylko dodatkowe środki przekazane do NFZ z budżetu państwa.
 
W przypadku pomocy humanitarnej finansowanych z budżetu państwa: zaopatrzenie w leki i substancje ochrony indywidulanej jak również sprzęt jednorazowego użytku będzie przekazywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
 
Propozycje strony samorządowej do rozstrzygnięcia w trakcie kolejnych uzgodnień:
• w ulotce dla uchodźców dotyczącej uprawnień do leczenia, będzie wyjaśnienie, że nieodpłatnie ze świadczeń mogą korzystać w podmiotach mających umowę z NFZ, a w tych które takiej umowy nie mają - za leczenie płaci się z środków prywatnych,
• prośba o jak najszersze zaangażowanie studentów kierunków medycznych do udzielania świadczeń, rzecz jasna w uzasadnionych przypadkach, gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,
• kontynuowanie zasad stosowanych podczas pandemii, czyli warunkowe prawo wykonywania zawodu rozciągnięte na wszystkie jednostki systemu ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o osoby, które przybyły do nas jako uchodźcy. Biorąc pod uwagę, że aktualnie osoby przybywające do nas z Ukrainy, to często osoby o wysokich kwalifikacjach (od 2 lat są przepisy które są stosowane i mogą być stosowane dla lekarzy obywateli krajów trzecich dotyczące warunkowego prawa wykonywania zawodu),
• samorządy sygnalizują kolejny raz potrzebę wprowadzenia dla uchodźców dobrowolnych szczepień covidowych oraz przeciwko gruźlicy (szczególnie w stosunku do dzieci korzystających z przedszkoli).
 

Świadczenia covidowe - finansowanie z NFZ

Nowe ogłoszenie dot. świadczeń covidowych - zarządzenie Prezesa NFZ w tej sprawie opublikowano 28 lutego br. z mocą obowiązującą do 31 marca br., tak, żeby dać miesiąc czasu świadczeniodawcom na przygotowanie się do nowych zasad funkcjonowania |(de facto powrotu do tych sprzed pandemii).
 
Tak więc od 1 kwietnia br.:
• likwidowana jest większość produktów covidowych, które są w zarządzeniu Prezesa NFZ, nie będzie odrębnie płacenia za świadczenia covidowe. Będą one wchodziły w podstawowe świadczenia, czyli wszyscy pacjenci będą leczeni jak w normalnym trybie,
• jeszcze raz podkreśla się – od 1 kwietnia br. nie będzie odrębnego trybu finansowania świadczeń covidwych,
• nie będzie dodatków covidowych (z wyjątkiem, o którym poniżej),
• nie będą finansowane szpitale tymczasowe.
 
Pozostają bez zmian:
• szczepienia przeciwko covid dalej będą finansowane,
• 3 % dodatki, które są doliczane do wszystkich świadczeń z NFZ,
• pozostaje testowanie zarówno PCR jak i antygenowe – ale na zmienionych zasadach, które będą opublikowane za kilka dni,
• przez jeszcze kilka miesięcy finansowane będą świadczenia pocovidowe, takie jak: rehabilitacja pocovidowa, zarówno stacjonarna jak i ambulatoryjna.
 

Pomoc psychologiczna:

Od dzisiaj (2 marzec br.) przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim.
 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało opracowaną w języku polskim i ukraińskim informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.
 
Informacje będą uzupełniane na bieżąco.
Przewiń do góry