Zawiadamia się, że w dniu 6 kwietnia 2017 r., godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok.
5. Analiza stopnia realizacji przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
6. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie posiedzenia.