Witamy na nowej stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Podatki

Zbiór aktualnych formularzy podatkowych

Drogi

DOCWniosek o naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.doc

DOCWniosek o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym.doc

DOCWniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.doc

DOCWniosek o wydanie warunków budowy zjazdu na nieruchomość.doc

DOCWniosek o podanie informacji o dostępie do drogi publicznej nieruchomości.doc

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty.pdf

PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkholowych.pdf

Ewidencja działalności gospodarczej

Konto przedsiębiorcy

DOCKlauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf

PDFWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf

PDFZałącznik do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf

PDFZałączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf

Ewidencja ludności i dowody osobiste

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.PDF

PDFPełnomocnictwo do spraw meldunkowych.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf

PDFPodanie o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania osób w lokalu.pdf

Urząd stanu cywilnego

PDFUpoważnienie do składania wniosków i odbioru aktów.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

DOCWniosek o wydanie odpisu aktów.doc

PDFWniosek o wydanie aktu urodzenia.pdf

PDFWniosek o wydanie aktu małżeństwa.pdf

PDFWniosek o wydanie aktu zgonu.pdf

PDFWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.pdf

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf

PDFWniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE).pdf

PDFWniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE).pdf

PDFWniosek o wydanie oryginału aktu z akt zbiorowych.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego.pdf

PDFProśba o wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o nadanie odznaczeń „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.pdf

PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska (dot. dziecka niepełnoletniego).pdf

PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska.pdf

PDFRODO-Klauzula informacyjna.pdf

elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego.png

link: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.doc

DOCOświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.doc

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc

PDFWniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec.pdf

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

DOCOświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym.doc

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc

DOCWniosek o włączenie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.doc

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc

DOCWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.doc

DOCOświadczenie.doc

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

PDFOświadczenie.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.doc

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa-psów rasy uznawanej za agresywną.doc

DOCWniosek o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.doc

PDFOświadczenie o przystąpieniu do Spólki Wodnej.pdf

Gospodarka nieruchomościami

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf

PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - pierwsza umowa.pdf

PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - kolejna umowa.pdf

PDFRezygnacja z umowy dzierżawy.pdf

DOCWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc

DOCWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.doc

DOCWniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.doc

Zagospodarowanie przestrzenne

PDFWniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf

PDFWniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

Oświata

PDFInformacja dla pracodawców.pdf

PDFWzór Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.pdf

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf

PDFformularz de minimis.pdf

PDFOświadczenie.pdf

Organizacje pozarządowe

DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc

DOCUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.doc

DOCUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc

DOCWzór umowy o realizację zadania publicznego.doc

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

DOCFormularz wniosku o udzielenie dotacji.doc

Przewiń do góry