Podatki

Zbiór aktualnych formularzy podatkowych

Drogi

DOCWniosek o naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.doc (31,00KB)

DOCWniosek o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym.doc (36,50KB)

DOCWniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.doc (33,00KB)

DOCWniosek o wydanie warunków budowy zjazdu na nieruchomość.doc (33,00KB)

DOCWniosek o podanie informacji o dostępie do drogi publicznej nieruchomości.doc (31,50KB)

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (305,55KB)

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (163,37KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).pdf (226,13KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty.pdf (227,19KB)

PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (277,16KB)

Ewidencja działalności gospodarczej

Konto przedsiębiorcy

DOCKlauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.doc (32,00KB)

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf (382,23KB)

PDFWniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf (179,37KB)

PDFZałącznik do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf (112,57KB)

PDFZałączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf (157,40KB)

Ewidencja ludności i dowody osobiste

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (88,43KB)

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf (1,74MB)

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (1,24MB)

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (503,42KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (930,12KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (717,74KB)

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.PDF (1,80MB)

PDFPełnomocnictwo do spraw meldunkowych.pdf (55,56KB)

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (784,82KB)

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (555,89KB)

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (352,08KB)

PDFPodanie o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania osób w lokalu.pdf (66,18KB)

Urząd stanu cywilnego

PDFUpoważnienie do składania wniosków i odbioru aktów.pdf (52,12KB)

PDFPełnomocnictwo.pdf (70,48KB)

PDFWniosek o wydanie aktu urodzenia.pdf (209,99KB)

PDFWniosek o wydanie aktu małżeństwa.pdf (210,92KB)

PDFWniosek o wydanie aktu zgonu.pdf (74,35KB)

PDFWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf (66,34KB)

PDFWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf (66,22KB)

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.pdf (68,63KB)

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf (59,69KB)

PDFWniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf (55,91KB)

PDFWniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE).pdf (57,19KB)

PDFWniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE).pdf (55,24KB)

PDFWniosek o wydanie oryginału aktu z akt zbiorowych.pdf (49,95KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego.pdf (60,31KB)

PDFProśba o wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o nadanie odznaczeń „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.pdf (96,53KB)

PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska (dot. dziecka niepełnoletniego).pdf (58,42KB)

PDFWniosek o zmianę imienia i nazwiska.pdf (59,25KB)

 

elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego.png

link: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (162,85KB)

XLSXWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (60,52KB)

DOCOświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.doc (43,50KB)

DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc (40,00KB)

PDFWniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec.pdf (127,45KB)

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (84,00KB)

DOCOświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym.doc (48,00KB)

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc (81,50KB)

DOCWniosek o włączenie do Programu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na rok 2024-2026 (89,50KB)

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (47,00KB)

DOCWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.doc (75,50KB)

DOCOświadczenie.doc (36,00KB)

XLSXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (60,81KB)

PDFOświadczenie.pdf (145,97KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa-psów rasy uznawanej za agresywną.doc (78,50KB)

DOCWniosek o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.doc (33,00KB)

PDFOświadczenie o przystąpieniu do Spólki Wodnej.pdf (188,10KB)

Gospodarka nieruchomościami

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego (165,47KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf (174,66KB)

PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - pierwsza umowa.pdf (155,39KB)

PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - kolejna umowa.pdf (158,77KB)

PDFRezygnacja z umowy dzierżawy.pdf (156,41KB)

DOCWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc (35,00KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.doc (33,50KB)

DOCWniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.doc (45,50KB)

Zagospodarowanie przestrzenne

PDFWniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.pdf (166,98KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji.pdf (178,59KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf (179,15KB)

PDFWniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (185,23KB)

Oświata

PDFInformacja dla pracodawców.pdf (193,92KB)

PDFWzór Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.pdf (185,89KB)

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (101,21KB)

PDFformularz de minimis.pdf (154,31KB)

PDFOświadczenie.pdf (100,94KB)

Organizacje pozarządowe

DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc (154,50KB)

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc (110,00KB)

DOCUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.doc (93,00KB)

DOCUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc (80,50KB)

DOCWzór umowy o realizację zadania publicznego.doc (154,50KB)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

DOCFormularz wniosku o udzielenie dotacji.doc (45,00KB)

Herb Gminy do pobrania

PDFHerb format wektorowy - PDF (48,15KB)

JPEGHerb format graficzny - JPG (99,28KB)

Przewiń do góry