Zawiadamia się, iż w dniu 17 marca 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia XX Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządki obrad.
3. Omówienie spraw bezpieczeństwa na terenie Gminy Rudziniec przez przedstawicieli Policji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 lutego 2016 r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
7. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudziniec.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań.
10. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
12. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2016 roku".
14. Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.
15. Uchwała  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec”.
16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
17. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2016 i lata następne.
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
20. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie posiedzenia.