Zawiadamia się, że w dniu 6 kwietnia 2017 r., godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Badanie sprawozdania finansowego Gminy Rudziniec za 2016 rok.
5. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok na podstawie:
- sprawozdania finansowego za 2016 r.
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
- informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.