29 kwietnia 2022r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Do wniosku trzeba załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności.  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy. Wypełnione wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy lub wysłać poczta. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów świadczenie będzie wypłacane z dołu za dany miesiąc.

 

PDFRozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (151,32KB)

PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (210,72KB)

PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania (160,82KB)

PDFKlauzula informacyjna (97,50KB)

 

 

 

 

Przewiń do góry