W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, świadczenie 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy może zostać przedłużone na okres dłuższy niż 120 dni wyłącznie w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

- jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim lub małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i podlega wpisowi do „ewidencji małoletnich”.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy. Wypełnione wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy lub wysłać poczta. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów świadczenie będzie wypłacane z dołu za dany miesiąc.

PDFRozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (168,25KB)

PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (210,72KB)

PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania (160,82KB)

PDFKlauzula informacyjna (97,50KB)

PDFKlauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy (106,81KB)

 

 

 

 

Przewiń do góry