Zawiadamia się, że w dniu 13 grudnia 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2017 rok".
5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
7. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2017.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie posiedzenia.