Zawiadamia się, iż w dniu 15 grudnia 2016 r., o godz. 15.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 listopada 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2017 rok".
7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
9. Uchwała w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach do ceny 1 m3 wody.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2017.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok.
12. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
13. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Rudziniec.
14. Odczytanie opinii na temat projektu budżetu na 2017 rok Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.
15. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
16. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rudziniec projekcie uchwały               w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne.
17. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
18. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
19. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie posiedzenia.