Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>ogłoszenie<<

>>projekt uchwały<<