RPO WSL - poziomo.png

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii.
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

Wartość projektu: 1.497.138,58 zł

Kwota dofinansowania: 854.351,47 zł

Okres realizacji: od 21.12.2017 r. do 30.04.2021 r.

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę 161 nowych, fotowoltaicznych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w 14 sołectwach gminy Rudziniec. Punkty świetlne składające się ze słupów oświetleniowych z modułami fotowoltaicznymi wyposażone w akumulatory oraz oprawy oświetleniowe z źródłem światła LED umieszczone zastały miejscach, w których brak jest typowego oświetlenia ulicznego, a istniała zgłaszana przez mieszkańców potrzeba ich doświetlenia. Lokalizacja słupów oświetleniowych z modułami fotowoltaicznymi oraz oprawami typu LED w poszczególnych sołectwach gminy Rudziniec jest następująca:

 • Poniszowice (13 słupów),
 • Niekarmia (3 słupy),
 • Taciszów (7 słupów),
 • Ligota Łabędzka (8 słupów),
 • Rzeczyce (29 słupów),
 • Kleszczów (21 słupów),
 • Rudno (15 słupów),
 • Rudziniec (28 słupów),
 • Niewiesze (9 słupów),
 • Bycina (6 słupów),
 • Bojszów (13 słupów),
 • Widów (6 słupów),
 • Chechło (1 słup),
 • Łany (2 słupy).

Efekty i rezultaty:
W ramach realizacji projektu zainstalowano wszystkie wymienione powyżej punkty świetlne. Ponadto jego wykonanie umożliwiło osiągnięcie szeregu korzyści dla mieszkańców naszej Gminy jak i środowiska naturalnego, do których zaliczyć można:

 • poprawa jakości środowiska naturalnego – efekty ekologiczne w postaci uniknięcia ładunków zanieczyszczeń trafiających do atmosfery,
 • oszczędność energii elektrycznej w związku z zastosowaniem lamp ledowo-solarnych poprzez wyprodukowanie rocznie 39,767 MWhe z wszystkich 161 punktów świetlnych czystej energii elektrycznej,
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach objętych projektem poprzez zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych,
 • wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w stosunku do mieszkańców z dużych ośrodków miejskich,
 • promowanie przedsięwzięć z zakresu zielonej odnawialnej energii, wskutek czego osiągane zostają wskaźniki w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
 • pozytywny wpływ na estetykę przestrzeni naszej Gminy.
Przewiń do góry