Zawiadamia się, iż w dniu 29 grudnia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu           i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia.