Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Rudziniec a firmą Remondis informujemy, iż w dniach: 02-09.01.2017 r. nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec będą wyposażane w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Firma Remondis ma obowiązek wyposażyć każdą nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników zgodnie ze złożoną wcześniej przez mieszkańców deklaracją.

Żądanie dodatkowych danych (np. PESEL) jest wyłącznie wewnętrzną regulacją firmy Remondis.

O fakcie niewyposażenia nieruchomości w pojemniki prosimy poinformować Urząd Gminy w Rudzińcu, e-mail anna.twardon@rudziniec.pl

W załączniku do nin. informacji znajduje się wykaz nieruchomości wraz z ilością pojemników, jaki został udostępniony firmie Remondis.

>>załącznik<<