Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

>>wyniki<<