Harmonogramy wywozu odpadów:

PDFharmonogram II półrocze 2024 rok (224,21KB)

PDFharmonogram I półrocze 2024 rok (149,90KB)

AKC - zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe z samochodów do 3,5t).

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00.

W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.
Reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów należy zgłaszać do 3 dni.


Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:


- właścicieli nieruchomości nowo zamieszkałych;

- posiadających kompostownik i kompostujących w nim bioodpady (zmiana danych w deklaracji) – dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym.;

- zmieniających dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DO POBRANIA

 


Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

-  do 31 marca danego roku – za I kwartał;

- do 30 czerwca danego roku – za II kwartał;

-  do 30 września danego roku – za III kwartał;

-  do 15 grudnia danego roku – za IV kwartał.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 40,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

- 100,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

 


UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!

W związku ze zmianą przepisów, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

89 8454 1024 2082 0041 4588 0029

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz odpadów komunalnych, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację i adres nieruchomości z której odbierane są odpady.

Dla pozostałych należności podatkowych i innych opłat aktualnych pozostaje numer rachunku bankowego:

32 8454 1024 2008 0041 4588 0002

 


Uchwały

PDFUchwała nr LXXVIII/447/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (275,07KB)

PDFUchwała nr LXXVIII/448/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała nr LXXVII/441/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (162,80KB)

PDFUchwała nr XXXI/216/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (117,86KB)
 

 


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. LEŚNA 6, RUDZINIEC

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.30 – 18.00

wtorek-środa: 7.30 – 15.30

czwartek: 7.30 – 18.00

piątek: 7.30 – 13.30

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

 •     papier, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,
 •     bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy w ilości 1 worek lub pojemnik 120l na osobę na miesiąc;
 •     meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 •     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •     zużyte opony w ilości do 4 szt. na osobę na rok;
 •     odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 •    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 •     zużyte baterie i akumulatory,
 •    odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 25 kg na osobę na rok,
 •    tekstylia i odzież.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

 


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok (1,52MB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok (138,05KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok (131,71KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok.pdf (159,57KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok - korekta.pdf (150,51KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.pdf (150,35KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok - korekta.pdf (158,87KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.pdf (160,82KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.pdf (250,76KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf (231,49KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf (298,33KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf (269,67KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok.pdf (331,32KB)

 


Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

PDFPoziomy osiągnięte przez gminę.pdf (97,26KB)

PDFPoziomy osiągnięte przez przedsiębiorców.pdf (174,34KB)

 


PDFRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (652,77KB)

PDFWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Rudziniec (118,10KB)

PDFWykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (103,26KB)

PDFMiejsca zagospodarowania odpadów.pdf (108,28KB)

 


Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

 

Przewiń do góry