Zawiadamia się, że w dniu 21 lutego 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kleszczowie poprzez wyłączenie Oddziału Przedszkolnego w Taciszowie i włączenie tego oddziału do Szkoły Podstawowej w Pławniowicach.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Niewiesze.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 8. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
 14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX/306/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.
 15. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudziniec.    
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, przeznaczonej na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej.                               
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 20. Sprawy bieżące.
 1. Zamknięcie posiedzenia.