Zawiadamia się, iż w dniu 23 lutego 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2016 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 8. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 9. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kleszczowie poprzez wyłączenie Oddziału Przedszkolnego w Taciszowie i włączenie tego oddziału do Szkoły Podstawowej w Pławniowicach.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Niewiesze.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
 12. Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzińcu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 13. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
 16. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 17. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 18. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
 19. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX/306/05 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.
 20. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudziniec. 
 21. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
 22. Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, przeznaczonej na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej.                 
 23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 25. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie posiedzenia.