Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowe dodatki przysługują podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Lista podmiotów wrażliwych:

- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej

- noclegownie albo ogrzewalnie

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- podmioty systemu oświaty

- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki

- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy

- kościoły lub inne związki wyznaniowe

- podmioty prowadzące działalność kulturalną

- podmioty prowadzące działalność archiwalną

- ochotnicze straże pożarne

- placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku

- rodzinne domy pomocy

- centra integracji społecznej

- kluby integracji społecznej

- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej

- organizacje pozarządowe

- spółdzielnie socjalne

 

PDFWniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (718,94KB)

Przewiń do góry