OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu dzień 21 marca 2017 r., godz. 15.30 wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Rozpoczęcie prac Komisji odbędzie się w nowej siedzibie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przy ul. Leśnej.  Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

Część wyjazdowa komisji godz. 15.30.

 1. Zapoznanie się ze stopniem realizacji prac adaptacyjnych nowej siedziby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Kontynuacja prac w Urzędzie Gminy w Rudzińcu godz. 16.00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
 6. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2017 roku".
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2017.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rudzińcu.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie posiedzenia.