Zawiadamia się, iż w dniu 23 marca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 lutego 2017 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. 
 8. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
 9. Uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 11. Uchwała w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2017 roku".
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2017.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rudzińcu.     
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 17. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie posiedzenia