RPO WSL - poziomo.png

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wartość projektu: 730.500,00 zł

Kwota dofinansowania: 620.500,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2019 r. do 30.09.2019 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Widowie, będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego z przeznaczeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, czy też innego rodzaju zagrożeń mających swoje źródła zarówno w naturze, jak i działaniu człowieka tj. m.in. katastrof spowodowanych w ruchu lądowym, czy też skutków działań terrorystycznych w rodzaju CBRN.

Efekty i rezultaty:
Realizacja operacji przyczyniła się do podniesienia standardu organizacyjnego jednostki OSP, w sposób pozytywny wpłynęła na jej zdolność bojową jednostki, skrócenie czasu reakcji oraz podniesienie skuteczności współpracy z innymi służbami ratoniczo-pożądkowymi. Nowo zakupiony pojazd zastąpił mocno wyeksploatowany wóz gaśniczy z 1988 r. wykorzystywany przez członków jednostki, przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności wozu bojowego.

Przewiń do góry