RPO WSL - poziomo.png

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Wartość projektu: 1.475.066,52 zł

Kwota dofinansowania: 732.009,71 zł

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

Opis projektu:
Zakres projektu obejmował kompleksową termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowanego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107 w skład którego wchodzi zbudowany w latach 60-tych XIX wieku budynek główny – segment A (w którym znajduje się Przedszkole Publiczne oraz Szkoła Podstawowa), oraz dobudowany w późniejszym okresie budynek Sali gimnastycznej - segment B, połączony z budynkiem głównym łącznikiem - segment C. Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące roboty budowlane:

  • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych w segmencie B i C;
  • docieplenie ścian piwnic przy gruncie w segmencie A;
  • docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych w segmencie B i C;
  • docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu w segmencie A oddzielających przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej;
  • docieplenie stropodachu niewentylowanego w segmencie B i C;
  • wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem w segmencie A;
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowoczesny energooszczędny system oświetleniowy LED;
  • wymiana wyeksploatowanego i nieefektywnego źródła ciepła (kocioł węglowy) na nowy wysokosprawny, kondensacyjny kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji c.o.;
  • montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla potrzeb sali gimnastycznej.

Efekty i rezultaty:
Realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki różnicy emisji szkodliwych gazów do powietrza pomiędzy chwilą obecną a stanem docelowym, przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem ekologicznym projektu będzie redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych CO2. Projekt realizuje cele klimatyczne Strategii Europa 2020 i wypełnia cele strategii krajowej i regionalnej w tym obszarze.

Przewiń do góry