Dofinansowanie do wymiany pieców w ramach ograniczenia emisji na terenie Gminy Rudziniec

PDFZarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Rudziniec zmieniające Zarządzenie nr 200/2022 (127,37KB)

PDFZarządzenie nr 200/2022 Wójta Gminy Rudziniec w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (101,09KB)

dla domów jednorodzinnych:

PDFZarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Rudziniec zmieniające Zarządzenie nr 200/2022 (127,37KB)
PDFRegulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (339,94KB)
 
DOCXWniosek o włączenie do Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec (16,38KB)

 PDFPełnomocnictwo i oświadczenie dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas realizacji Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Rudziniec (211,26KB)

dla lokali mieszkalnych:

PDFZarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Rudziniec zmieniające Zarządzenie nr 200/2022 (127,37KB)
PDFRegulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec (337,17KB)
 
DOCXWniosek o włączenie do Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec (16,40KB)
 
PDFPełnomocnictwo i oświadczenie dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas realizacji Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Rudziniec (211,64KB)


 
PDFOferta Wykonawcy na modernizację źródeł ciepła w ramach realizacji „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec”.pdf (142,87KB)

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Gminy Rudziniec

 


Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Gmina Rudziniec w 2022 roku uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 560 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec”.

Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie 70 źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów/pieców opalanych paliwem stałym na nowe urządzenia opalane węglem (ekogroszkiem), biomasą, gazem, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, olejowe. Montowane kotły na węgiel i na biomasę będą z załadunkiem automatycznym, spełniające  minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę. Każdy Inwestor w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000,00 zł.

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw  stałych przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Rudziniec.

 


Wójt Gminy Rudziniec przypomina wszystkim mieszkańcom o ustawowym BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

ulotka niska emisja.png

 


„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania

NIE TRUJ ! Przypominamy o uchwale antysmogowej  !

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy 5 lub ECODESIGN.

Przypominamy najważniejsze terminy:

  •     Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  •     Do 1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  •     Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  •     Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Używaj tylko opału dobrej jakości

Przepisy uchwały wprowadziły zakaz używania: węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliwa, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, wilgotnego drewna.

Posiadacze tzw. kopciuchów mogą skorzystać z dofinansowania.

Dotacje na modernizację systemu grzewczego oferuje m.in. rządowy program „Czyste powietrze”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Również Gmina Rudziniec dofinansowuje wymianę pieców w wysokości  50% jednak nie więcej niż 8000 zł

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze” jest  możliwość połączenia dotacji z dofinansowaniem z programów gminnych na to samo przedsięwzięcie. Warunek jest taki, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Można tez skorzystać z ulgi  termomodernizacyjnej, która  polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.(należy odjąć wszelkie dotacje). Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 tys. zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym na wymianę pieca.

NIE TRUJ ! SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA !

Od 2021 r. zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której właściciele lub zarządcy budynków będą musieli zgłaszać informacje na temat posiadanego źródła ciepła.

Ten, kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale antysmogowej podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z Kodeksem wykroczeń.

Uchwała antysmogowa - infografiki

 


PDFPrzewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI DLA GMINY RUDZINIEC.pdf (274,30KB)
 
Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec

 


Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: ;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: , tel.32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec umowy;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Programu;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu,

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić zawarcia umowy;

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

Przewiń do góry