Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Gmina Rudziniec przystąpiła do prac nad projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec. Na wskutek zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nastąpiła w miesiącu październiku br. rozszerzony został katalog podmiotów, z którymi projekt rzeczonego dokumentu musi zostać uzgodniony. Zarówno powyższe, jak i formułowane wcześniej przede wszystkim przez Zarząd Województwa Śląskiego zastrzeżenia dotyczące proponowanych zmian dotyczących wyznaczania na obszarze Gminy Rudziniec nowych terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową, które skutkowały koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie nowego studium, spowodowały wydłużenie czasu trwania prac nad tymże dokumentem planistycznym.

W związku z powyższym planuje się, iż rozpoczęcie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie listopada. Natomiast (mając na względzie ustawowe terminy poszczególnych etapów prac nad studium) przedłożenie Radzie Gminy Rudziniec do uchwalenia projektu studium będzie miało miejsce w pierwszym kwartale 2023 roku.

Niezależnie od powyższego już na obecnym etapie prac nad nowym studium z ogromną przykrością informujemy, że w opracowywanym studium nie mogły zostać wyznaczone nowe obszary pod budownictwo mieszkaniowe. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją ustawowego obowiązku wykonania w trakcie opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w tym bilansu terenów pod zabudowę.

Bilans, o którym mowa powyżej to najprościej mówiąc określenie faktycznego zapotrzebowania danej gminy na nowe tereny pod zabudowę, tj. zabudowę mieszkaniową, zabudowę letniskową, zabudowę usługową, zabudowę produkcyjną itd. Niestety dla naszej gminy te bilanse są tragiczne, ponieważ mamy ogromną nadpodaż terenów pod zabudowę i to przede wszystkim terenów pod zabudowę mieszkaniową, o którą najczęściej wnioskują właściciele gruntów znajdujących na terenie naszej gminy. I tak nadpodaż terenów pod zabudowę mieszkaniową wynosi 170 ha, zaś nadpodaż terenów pod zabudowę letniskową (w ramach której również powstają budynki o charakterze mieszkaniowym) wynosi 59 ha. To jest ogromny problem, bo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, żeby gmina mogła przeznaczyć nowe tereny pod zabudowę, musi udowodnić Wojewodzie (w oparciu o owe analizy i bilanse), że w danej gminie brakuje terenów pod zabudowę, a w Gminie Rudziniec mamy tych gruntów za dużo, dużo za dużo. Przez to nie możemy (chociaż bardzo byśmy chcieli) poszerzać terenów mieszkaniowych o kolejne linie zabudowy, o kolejne tereny przyległe do istniejących dróg. Niestety przepisy nam na to nie pozwalają.

W aktualnym stanie prawnym i faktycznym (spadek demograficzny oraz ogromna ilość niezabudowanych terenów pod budownictwo mieszkaniowe) w Gminie Rudziniec praktycznie jedynym kierunkiem możliwych zmian w planowaniu przestrzennym jest zabudowa produkcyjno-usługowa, która również podlega ograniczeniom.

Za utrudnienia przepraszamy, ale w większości te opóźnienia i braki możliwości przekształceń są niezależne od nas a od ogólnopolskich przepisów prawa, które musimy respektować.

Przewiń do góry