Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały nr XXXV/315/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec, dotyczących wejścia Gminy Rudziniec do tworzonego związku metropolitalnego.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudziniec oraz na stronie internetowej Gminy Rudziniec. Ogłoszenie zostało wywieszone również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Konsultacje odbyły się w formie tradycyjnej za pomocą formularza papierowego. Mieszkańcy w dniach 13 - 26 kwietnia 2017 r. mogli wziąć udział w konsultacjach wyrażając  swoją opinię poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM GMINY RUDZINIEC W SKŁAD TWORZONEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST.2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM?

W konsultacjach udział wzięło 19 mieszkańców

„za” wejściem Gminy Rudziniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim opowiedziało się 13 mieszkańców

„przeciw” wejściu  Gminy Rudziniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim opowiedziało się 6 mieszkańców

 

Rudziniec, dnia 28.04.2017 r.