Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Jeżeli budynek posiada źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Deklarację można złożyć:

- w formie elektronicznej, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij →złóż deklarację →wypełnij ja i wyślij.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub listownie.

PDFWzór wniosku - lokale mieszkalne (325,10KB)

PDFPrzykład wypełnionego wniosku - lokale mieszkalne (1,92MB)

PDFWzór wniosku - lokale niemieszkalne (352,03KB)

PDFPrzykład wypełnionego wniosku - lokale niemieszkalne (1,74MB)

Więcej informacji

 

 

 

Informujemy, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.     32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z art 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z poźn. zm.).

4) Dane osobowe przekazywane będą uprawnionym pracownikom Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku ze złożeniem deklaracji jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

 

Przewiń do góry