Zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Spotkanie z przedstawicielem Caritas Diecezji Gliwickiej – omówienie działalności oraz problemów w funkcjonowaniu organizacji na terenie Gminy Rudziniec.
 5. Informacja o wynikach rekrutacji do przedszkoli na terenie Gminy Rudziniec
  a. Zapoznanie się z opinią Powiatowej Stacji Sanitarnej w Gliwicach co do możliwości uruchomienia dodatkowych oddziałów w Rudnie, Rudzińcu i Taciszowie,
  b. Zaopiniowanie decyzji co do ewentualnego uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Rudnie, Rudzińcu i Taciszowie oraz co do ewentualnego przeznaczenia środków finansowych na uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Chechle.
 6. Przedstawienie propozycji siatki podziału dotacji dla organizacji sportowych z terenu Gminy Rudziniec w zakresie oferty „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na drugie półrocze 2017r.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.