Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

 


I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

  • od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 1,15 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,79 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,53 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 po-wierzchni 3,81 zł

  • od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych 0,98 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9,01 zł

  • od budowli lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wzory formularzy w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


II. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

2. Wzory formularzy:


III. Podatek rolny

1. Stawki podatku rolnego na 2023 r.:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu – 185,125 zł - dla posiadaczy gospodarstw rolnych
  • od 1 ha fizycznego gruntu – 370,25 zł - dla posiadaczy pozostałych gruntów

2. Wzory Formularzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


IV. Podatek leśny

1. Stawka podatku leśnego na 2023 r.:

  • stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 71,0996 zł

2. Wzory forumlarzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


V. Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w sierpniu 2023 roku.
 

  1. Producent rolny, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej gromadzi faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);

- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. 

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON

  2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.    W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - podaje numer z tego rejestru.

6.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2022.931 ze zm.).

7. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

8.    Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.    Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie (banku) Urzędu Gminy Rudziniec lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

 

Druki:

PDFFormularz-pomoc publiczna.pdf (100,78KB)

DOCXwniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (41,64KB)

PDFwniosek o zwrot podatku akcyzowego-w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (648,54KB)

DOCoświadczenie o dzierżawach (40,00KB)

DOCoświadczenie o działalności i klasie PKD (67,00KB)

DOCXOŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika (25,20KB)

DOCXZestawienie koni ras dużych (28,09KB)

DOCXZestawienie koni ras małych (20,99KB)

Przewiń do góry