Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

 


I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.:

  • od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 1,32 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 6,66 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,61 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 po-wierzchni 4,38 zł

  • od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych 1,13 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 33,10 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,49 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,75 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 10,36 zł

  • od budowli lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wzory formularzy w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


II. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2024 r.

2. Wzory formularzy:


III. Podatek rolny

1. Stawki podatku rolnego na 2024 r.:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu – 212,90 zł - dla posiadaczy gospodarstw rolnych
  • od 1 ha fizycznego gruntu – 425,80 zł - dla posiadaczy pozostałych gruntów

2. Wzory Formularzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


IV. Podatek leśny

1. Stawka podatku leśnego na 2024 r.:

  • stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 72,0346 zł

2. Wzory forumlarzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


V. Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w lutym 2024 roku.
 

  1. Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

 

- w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

2.    Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.   

3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.    W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy ona współmałżonków).

5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - podaje numer z tego rejestru. 

6.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2023.1570 ze zm.). 

7. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

8.    Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9.    Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

1 - 30 kwietnia 2024 r. gotówką w kasie (banku) Urzędu Gminy Rudziniec lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

10. Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudziniec - pokój nr 24 bądź telefonicznie: 32 4000761.

 

 

Druki:

PDFFormularz-pomoc publiczna.pdf (100,78KB)

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (721,20KB)

DOCoświadczenie o dzierżawach (40,00KB)

DOCoświadczenie o działalności i klasie PKD (67,00KB)

Przewiń do góry