Witamy na nowej stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

 


I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.:

  • od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,98 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,03 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,45 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 po-wierzchni 3,40 zł

  • od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych 0,84 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,12 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,17 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,70 zł

  • od budowli lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wzory formularzy w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


II. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.

2. Wzory formularzy:


III. Podatek rolny

1. Stawki podatku rolnego na 2022 r.:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu – 153,70 zł - dla posiadaczy gospodarstw rolnych
  • od 1 ha fizycznego gruntu – 307,40 zł - dla posiadaczy pozostałych gruntów

2. Wzory Formularzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


IV. Podatek leśny

1. Stawka podatku leśnego na 2022 r.:

  • stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 46,70 zł

2. Wzory forumlarzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.

Przewiń do góry